Struktura slova

 

 

Tvoření slov - slovotvorba - jeden ze způsobů zvětšování slovní zásoby.

Nauka o tvoření slov - derivologie - popisuje:

*<![endif]>  způsobytvoření slov

*      jejich slovotvornoustavbu

*      slovotvorné vztahy k jinýmslovům

 

Struktura slova

Každé slovo lze rozdělit na morfémy.

Ty jsou dále nedělitelné.

Základní typy morfémů jsou:

* kořen - ta část slova. kt.:

    - vyjadřuje význam slova

    - je společná všem slovům příbuzným

    př.: -chod- = chod-ba; vý-chod; vý-chod-ní; chod-ec; chod-ník; chod-it; ...

* přípona - sufix - stojí za základem slova

    př.: uči-tel; hlída-č; žebr-ák; smažen-ice; ...

* koncovka - ta část slova, kt. se mění při ohýbání (pády u jmen; osoby u sloves)

    - může být i nulová - O

    př.: rybník-O, rybník-a, rybník-u; nes-u, nes-, nes-eme, ...

* předpona - prefix - stojí před základem na začátku slova

    př.: pra-malý; sou-část; pseudo-vědec; meta-jazyk; ...

 

Další částí slova je:

* kmen

    - ta část slova, kt. vznikne po oddělení koncovky

    - obsahuje v sobě kořen + tzv. kmenotvornou příponu

    - o kmeni hovoříme především u sloves

        př.: prosi-l; tiskn-e; >>> kmenotvorná přípona pak je: -i-; -n-

 

Příklad morfematického rozboru

po

sluch

ár

n

a

předpona

kořen

přípona

přípona

koncovka

 

ne

roz

pust

i

tel

n

ý

předpona

předpona

kořen

kmen. přípona

přípona

přípona

koncovka

 

roz

ház

í

š

předpona

kořen

kmen. přípona

koncovka

kmen

 

 

Příklad slovotvorného rozboru

- při slovotvorném rozboru členíme slovo !!! pouze !!! na dvě části a to:

·       slovotvorný základ a

·       slovotvorný prostředek (formant - předpona, přípona, koncovka)

* slovotvorný základ

- je ta část slova základového, kt. je základem pro vytvoření nového slova

- někdy může být slovotvorný základ totožný se základovým slovem

- součástí slovotvorného základu bývá kořen a

- ten se může krýt se slovotvorným základem (je stejný)

př.: chod- je kořenem i slovotvorným základem ve slovech: chod-ník; chod-ec

- kmen

- při tvoření slov ze slovesných tvarů

lov

ec

lovit

nákup

čí

nákup

kamn

ář

kamna

mlad

ík

mladý

prav

ice

pravý

posluch 

árna

poslouchat

slovotvorný základ

přípona

základové slovo

spolu

žák

žák

ultra

fialový

fialový

za

bodnout

bodnout

předpona

slovotvorný základ

základové slovo

 

* ke slovotvornému základu může přistupovat více formantů zároveň

* předpona- / -přípona

* - -hrdel-ník; o-hláv-ka; po-revoluč-; pod-brad-ek

* předpona- / -koncovka

* - bez-vlád-í; -moř-í; bez-zub-ý; roz-cest-í