Základní poučení o slohu

 

 

 

Jazykové styly a slohotvorní činitelé

 

Na sloh má vliv řada činitelů

Ø      Záleží mimo jiné na tom,

o       jde-li o projev mluvený či psaný

o       jde-li o projev veřejný či soukromý

o       jaký má účel

Ø      Uplatňují se i další faktory:

o       Citové zaujetí autora

o       Rozumová stránka

o       Připravenost či nepřipravenost projevu

o       Zda jde o monolog či dialog

 

 

Jazykové styly podle funkce

 

Ø      Jazykové styly:

o       Prostě sdělovací

o       Odborný

Ø      Praktický odborný

Ø      Vědecký a naučný

Ø      Publicistický

Ø      Umělecký

 

 

Slohové postupy a útvary

 

Ø      Informační postup

Ø      Vyprávěcí postup

Ø      Popisný postup

Ø      Výkladový a úvahový postup

Ø      Vyhraněné typy jazykových projevů nazýváme slohovými útvary

o       Mluvíme např. o reportáži, recenzi, úvodníku

Ø      Protože je s. ú. hodně, třídí se podle následujících kritérií:

o       Na jakém slohovém postupu jsou založeny

o       V oblasti kterého funkčního stylu se vypracovaly

o       Zda jde o vyjadřování mluvené či psané

o       Zda jde o dialog či monolog

 

 

Slohové rozvrstvení jazykových prostředků

 

Sloh. rozvrstvení slovní zásoby

Ø      Slova slohově neutrální

Ø      Slova slohově zabarvená

o       Slova citově zabarvená

o       Slova hovorová

o       Slova knižní

o       Odborná pojmenování, termíny

§         Slova oblastní

§         Slang

§         Argot

Ø      Sloh. rozvrstvení prostředků mluvnických

o       Knižní útvary – přechodníky, inf. slovesa na -ti, předminulý čas, vleku, vlekou, pakliže, vokativ – např. nešťastníče

Hovorové útvary – jejich užití je nápadné, někdy přiléhavé jindy nevhodné a působí rušivě

 

Tato stránka WWW je 24