Odborný styl – výklad, popis

stupně odbornosti

1.)    vědecký styl - nejnáročnější

2.)  prakticky odborný styl

3.)  texty popularizační – pro širší veřejnost

JAZYK A STAVBA ODBORNÝCH TEXTŮ

 

Slovník

-         užívání odborných pojmenování (termínů)

-         termíny mají své místo v soustavě termínů

-         zavádění nových termínů:

1.)    z jiného jazyka (laser)

2.)  zavede se terminolog. význam domácímu slovu nebo spojení slov (bytové jádro)

3.)  vytvoří se nové slovo na základě čes. jazyka (vznášedlo, dálnice)

 

Syntax

-         větná stavba je sevřená, hutnější 

-         ® dochází ke zhušťování (kondenzaci) ® vznikají jmenné konstrukce (s podst. a příd. jm slovesnými a předložkovými tvary)

-         složité věty a souvětí

-         snaha o přesné vyjádření vztaHů ® uplatnění podřadnosti

-         závislost několikerého stupně

-         užitý vsuvky

-         pasivní konstrukce (trpné tvary zvratné) (bylo pozorováno, zbarvení se objevuje, apod.)

 

Stavba odborného textu

-         cíl je zpřehlednit složitý text

® členění textu na odstavce, oddíly, čísluje se

® využití závorek, poznámek

® grafické zvýraznění

-         autor ustupuje do pozadí, rozlišuje vlastní poznatky a citace

-         slohový postup je především výkladový, popisný, někdy úvahový

-         rozdělení podle rozsahu, tematiky, zaměření (článek, stať, pojednání, studie, monografie, učebnice, příručka, encyklopedie, slovník, apod.

VÝKLAD

-         forma psaná i mluvená

-         cílem je poučit, objasňuje poznatky

-         výkl. postupy jsou kombinovány s popisem, úvahou

-         stavba:

® metoda deduktivní – z poučky vyvodím příklady

® metoda induktivní – (naopak) z příkladů se poučím

-         výklad ® pro odborníky = pojednání

    ® pro neodborníky

-         postup:

1.       shromáždit materiál, seznam literatury

2.     zpracování poznatků a příkladů

3.    shrnutí

-         typy výkladů

1.       výklad s definicí na začátku

2.     o vzniku a vývoji jevu

3.     o poznávání jevu

 

POPIS

-         popis ® odborný, když sděluje informace srozumitelné jen odborníkům

          ® prostý

-         podává informace o objektu (struktura, vzhled, vlastnosti, souvislosti apod.)

-         založen na smyslovém vnímání a cílevědomém pozorování

-         cíl: informovat o objektu, jeho použití, zvláštnostech,

-         cíle sdělení:

® představa objektu

® věcné informace

® reklamní popis

-         popis pracovního postupu – práce s objektem, výroba

-         popis ® objektivní, věcný

    ® subjektivní – citově zabarvený – líčení

Jazyková stránka

-         přídavná jména – vlastnosti

-         podstatná jména – správné pojmenování

-         příslovce místa, času – vyjádření vztahů mezi částmi objektu a složkami děje

 

Tato stránka WWW je 23