Publicistický styl – informační útvary a beletrizované útvary

 

Převzato z: http://maturita.kbx.cz/

I. Informační útvary

-         písemné / mluvené

-         seznamuje s aktuálními událostmi, spol. dění – politika, ekonomika, kultura, sport

-         hromadné sdělovací prostředky: tisk, rozhlas, televize, film

-         útvary:

1.zcela publicistické:

-         zpráva – stručný záznam události

-         komentovaná zpráva

-         příspěvky, články – objasňují význam událostí  

-         úvodník                                                               – úvaha cílem je nejen informovat, ale i ovlivňovat čtenáře                  

-         glosy, komentáře                                                                 

-         referáty – informuje o průběhu jednání

2.nepublicistické, vyskytující se v novinách

-         reklamy, inzeráty, povídky, romány, básně, administrativní

3.útvary smíšené – prvky odborné i umělecké

-         sloupek- kritická poznámka k aktuální události

-         dopisy

-         kritiky, recenze

-         reportáže, interwiew,  fejetony – hovorový jazyk, lehčí forma

-         rysy public. stylu

-         faktory: zaměření na široké vrstvy, informativní funkce, podmínky práce novinářů (rychlost, specializace)

-         1.ustálenost, automatizací vyjádření – formulační schémata (stereotyp) - srozumitelnost

-         fráze – zmechanizovaná spojení

-         2.snaha o oživování, aktualizaci, osobitost

a) aktualizace výrazů

-         autor volí neobvyklý prostředek, nebo ho užívá neobvyklým způsobem

-         nezvyklá spojení (ucpání dopravních tepen)

-         obměna frazeologických spojení (šlo to od pěti k nule)

-         kontrast

-         slovní hříčky

-         obrazné vyjadřování

b) aktualizace větné skladby

-         neobvyklý slovosled

-         vypuštěné sloveso (v titulcích)

 

-         opakované aktualizace se stávají automatizací

INTERVIEW

-         nebývá záznamem rozhovoru, otázky může dostat dotazovaný předem

-         jádrem jsou odpovědi – nutný výběr vhodných otázek, návaznost

 

FEJETON

-         na přechodu k beletrii, pracuje s fikcí a fantasií

-         zajímavé téma, zamýšlí se nad aktuálním problémem

-         psán osobitě, vtipně, ale má vážné jádro, nový pohled na věc

-         postup úvahový (hlavně), vyprávěcí, popisný i výkladový

-         velká slovní zásoby, působivý titulek

-         fejetonisté: Neruda, Čapek, Poláček, Vaculík, Křesťan aj.

NOVINOVÝ ČLÁNEK

-         cíl: informovat a zaujmout

-         někdy kritizující

 

ZPRÁVA

-         velmi krátká a aktuální

-         může komentovat -> komentovaná zpráva

 

ÚVODNÍK

-         řeší zvlášť důležitou událost společenského významu

-         měl by vyjadřovat oficiální stanovisko redakce

-         neutrální v použití jazykových prostředků

 

KOMENTÁŘ

-         liší se od nov. čl. a zpráv tím, že vyjadřuje osobitý postoj autora, argumenty, nesouhlas

-         bohatý jazyk

-         grafické ztvárnění – poutavé titulky – ty musí být působivé, nemusí být gramaticky správně

 

II. Beletrizované útvary

         - obecné rysy public. stylu, viz začátek

ÚVAHA

-         projevuje se úroveň myšlení, životní zkušenost a bohatství poznatků autora -> náročné

-         cíl: zamyslit se na základě poznatků nad problémem a dospět k obecnějšímu závěru

-         výskyt: umělecká literatura, publicistika

-         rysy úvahy:

-         obsahuje fakta, nemusí je využít všechna ( x odborný styl)

-         o faktech uvažuje a hodnotí je

-         nepoučuje

-         subjektivní pohled autora

-         kompozice, stavba:

-         autor vychází z vlastní zkušenosti a názorů – zhodnotí je a dojde k obecnějším závěrům

-         Osnova:

úvod: cíl úvahy

stať: zamyšlení – hloubka

závěr: vyvodit myšlenku, shrnutí

-         jazyk:

-         spisovný, může být i hovorový

-         přídavná jména, hodnotící výrazy

-         emocionální výrazy

-         výrazy obecného významu (vztah, cíl,…)

-         skladba – souvětí, spíš kratší

-         řečnické otázky

-         zvolací věty

ESEJ

-         úvaha na odborné téma

-         témata: filosofická, společensko-kritická

-         nebývá rozsáhlý, zpracován živě, obrazně, expresivně

-         blíží se výkladu

-         kritika

KRITIKA

-         typ úvahy, který hodnotí, vytýká nedostatky

-         analýza – rozbor podstaty

-         přináší i kladné hodnocení

-         objektivní, přesvědčivá

-         konkrétních faktů vyvodím závěr

-         jazyk: hodnotící výrazy, ironické, věty zvolací, otázky (na ty odpoví)

-         kritické úvahy – recenze, glosy

REPORTÁŽ

-         popisný postup

-         vyvolat názornou představu prostředí, přibližuje místo a lidi, kteří tam žijí

-         zajímavost – expresivní obrazné a aktualizované prostředky

-         přítomnost autora na popisovaném místě

 

 

Tato stránka WWW je 21